İlk ka­dın sa­vaş pi­lo­tu Sabiha Gök­çe­n’­in de eği­tim al­dı­ğı THK Türk­ku­şu İnö­nü Ha­va­cı­lık Eği­tim Mer­ke­zi­’n­de­ki ka­dın öğ­ret­menler, ha­va­cı­lı­ğı me­rak­lı­la­rı­na sev­di­ri­yor.

Ata­tür­k’­ün ma­ne­vi kı­zı ve ilk Türk ka­dın sa­vaş pi­lo­tu Sa­bi­ha Gök­çe­n’­in de eği­tim al­dı­ğı Türk Ha­va Ku­ru­mu (THK) Türk­ku­şu İnö­nü Ha­va­cı­lık Eği­tim Mer­ke­zi­’n­de­ki 3 ka­dın öğ­ret­men, gök­yü­zü tut­kun­la­rı­nı eği­ti­yor.

THK Pla­nör Uçuş Öğ­ret­me­ni Ka­mi­le Uy­sal, 2011’de ken­di­si­nin de İnö­nü­’de eği­tim al­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, eği­tim­le­ri­ni ta­mam­la­yıp 2012’den be­ri öğ­ret­men olarak görev aldığını kaydetti. Sabiha Gökçen’in Türkiye’nin gururu olduğunu hatırlatan Uysal, “Gökçen’in 8 bin saatlik uçuşu bulunuyor.
Bunların 32 saati muharebe görevi. Onun kadar uçuş saatine sahip olmak ve onun gibi yetenekli olmak imkansı­z” di­ye ko­nuş­tu.

KA­DIN­LAR İÇİN İDE­AL

THK Mo­del Uçak Öğ­ret­me­ni Tuğ­ba Öz­de­mirise 4 yıl­dır da bu gö­re­vi­ni sür­dür­dü­ğü­nü söy­le­di.Öz­de­mir, “Mo­del uçak kur­su­la­rı­nı ka­dın ar­ka­daş­la­rı­ma tav­si­ye ede­rim. Mo­del uçak kur­sun­da­ki tek ka­dın öğ­ret­me­nim. Bu­ra­sı bir ka­dın için ide­al bir ye­r” de­di.

Kadınların sayısı artıyor

THK Ya­maç Pa­ra­şü­tü Öğ­ret­me­ni Tuğ­ba Öz­kül de 2003’te ya­rış­ma or­ga­ni­zas­yo­nuy­la ha­va­cı­lı­ğa baş­la­dı­ğı­nı belirterek, “2011’den be­ri THK’­da gö­revliyim. Ya­maç pa­ra­şü­tü çok gü­ven­li bir spor. Ad­re­na­li­nin faz­la­sıy­la ya­şa­na­bi­le­ce­ği bir spor.  2008’de ba­yan pi­lot sa­yı­sı az­dı. Ama sa­yı­mız git­tik­çe ar­tı­yor. Ya­rış­ma­lar­da de­re­ce alan ba­yan spor­cu­la­rı­mı­zın da mil­li ta­kım adı­na ya­rış­ma şan­sı çok yük­sek” dedi.

(Bugün Gazetesi)

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.