Tür­ki­ye Ha­va­yo­lu Pi­lot­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı (TALPA) Kap­tan Pi­lot Gür­can Man­tı son yıl­lar­da sa­yı­sı hız­la ar­tan ya­ban­cı pi­lot­lar ne­de­niy­le Türk pi­lot­la­rın iş­siz kal­dı­ğı­nı söy­le­di. Tür­ki­ye’de bin ka­dar ya­ban­cı pi­lo­tun gö­rev yap­tı­ğı­nı söy­le­yen Man­tı uçuş okul­la­rın­dan me­zun olan 115 ka­dar gen­cin bu ne­den­le iş­siz kal­dı­ğı­nın al­tı­nı çiz­di.

Pi­lot­lar İş­ku­r’­a gi­di­yor

Tür­ki­ye’de Si­vil Ha­va­cı­lık Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün ya­yın­la­dı­ğı ra­po­ra gö­re yıl­da 500 pi­lo­ta ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu söy­le­yen Man­tı, “Tür­ki­ye’de şu­ an­da 6 bin pi­lot var. Bun­lar­dan bi­ne ya­kı­nı ya­ban­cı. Fa­kat bu ya­ban­cı pi­lot sa­yı­sı her ge­çen gün ar­tı­yor. Şu an­da cid­di bir pi­lot ih­ti­ya­cı ol­ma­sı­na rağ­men uçuş okul­la­rın­dan me­zun olan genç­le­ri­miz iş­siz ka­lı­yor. Ça­lış­ma ba­kan­lı­ğı­nın bu genç­le­ri tes­pit et­me­si, iş­siz pi­lot­la­rı gör­me­si için biz­de on­la­rı İş­kur’a yön­len­di­ri­yo­ru­z” de­di.

29 ül­ke­den pi­lot var

Gür­can Man­tı, 29 ül­ke­den bi­ni aş­kın ya­ban­cı pi­lo­tun Tür­ki­ye­’de­ki ha­va­yol­la­rın­da ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­di. Ame­ri­ka’da ve Av­ru­pa’da ge­nel ha­va­cı­lık­ta bin 500 saa­ti dol­dur­ma­yan pi­lot­la­rın ha­va yol­la­rın­da ça­lı­şa­ma­dı­ğı­nı ak­ta­ran Man­tı, “Du­rum böy­le olun­ca İs­kan­di­nav ül­ke­le­rin­de­ki genç pi­lot­lar bu bin 500 saa­ti dol­dur­mak için Tür­ki­ye’ye ge­li­yor­lar. Bu­da Tür­ki­ye’de­ki ha­va yol­la­rı şir­ket­le­ri­nin işi­ne ge­li­yor. Hem pa­ra ka­za­nı­yor­lar hem sağ san­dal­ye­yi dol­du­ru­yor­la­r” bil­gi­si­ni ver­di.

Yabancı pilot daha kârlı

Tür­ki­ye’de bir uçuş oku­lu­nu bi­ti­ren pi­lot aday­la­rı­nın ça­lı­şa­bil­me­si için TİP eği­ti­mi ve son­ra­sın­da Lİ­NE eği­ti­mi al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Gürcan Man­tı, şun­la­rı an­la­tı­yor: “Si­vil ha­va­cı­lık Ge­nel Mü­dür­lü­ğü der­nek ola­rak gö­rüş­me­le­ri­miz so­nu­cu Lİ­NE eği­ti­mi­ni üc­ret­siz ha­le ge­tir­di. Fa­kat TİP eği­ti­mi hâ­lâ pa­ra­lı. Bu­da pi­lot aday­la­rı için bir han­di­kap. Ha­va yo­lu şir­ket­le­ri ya­ban­cı­lar­dan hem TİP hem hem ­de  Lİ­NE eği­ti­mi için pa­ra alı­yor. Ama Türk­ler’­den Lİ­NE eği­ti­mi için pa­ra al­ma­dı­ğın­dan do­la­yı bi­zim genç­le­ri uçur­mak iş­le­ri­ne gel­mi­yor. Bu yüz­den genç­le­ri­miz iş­siz kalıyor.”

Türkçe öğrenmiyorlar

Tür­ki­ye’de ça­lı­şan ya­ban­cı pi­lot­la­rın Türk­çe öğ­ren­me­si­nin zo­run­lu ol­ma­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Man­tı, “Bi­zim pi­lot­la­rı­mız Al­man­ya’ya gi­dip Al­man­ca bil­me­den uça­mı­yor. O za­man on­lar­ da bu­ra­da Türk­çe öğ­ren­sin. Çün­kü iç hat­lar­da uç­tu­ğu za­man her­kes İn­gi­liz­ce bil­mi­yor. Türk­çe on­la­ra bil­gi ver­sin. Bu­nun­la il­gi­li bir zo­run­lu­luk yo­k” de­di.

Ağır mesai mesleği bıraktırıyor

Son iki yıl için­de 15 pi­lo­tun mes­le­ği emek­li­lik vak­ti dol­ma­dan bı­rak­tı­ğı­nı be­lir­ten Der­nek Baş­ka­nı Man­tı bu du­ru­mu ha­va yo­lu şir­ket­le­ri­nin ağır me­sa­i sa­at­le­ri­ne bağ­la­dı. Man­tı, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü: “İle­ri­de eko­no­mik gü­cü­nü sağ­la­yın­ca er­ken bı­rak­ma­lar ar­tar. Bu ka­dar ya­tı­rım ya­pı­lan bir in­san önün­de uzun bir sü­re var­ken mes­le­ği bı­rak­ma­sı pi­lot açı­ğı­na se­be­bi­yet ve­rir. Böy­le­ce ya­ban­cı pi­lot­lar da­ha da ar­tar.” (Bugün)

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.