200 milyon dolarlık ‘başkanlık uçağı’nın dekorasyonunu yapan ABD’li şirket sabıkalı çıktı. Çin lideri için 2002’de dizayn ettiği uçakta 27 böcek bulundu

28 Ağus­to­s’­ta Köş­k’­e çık­ma­ya ha­zır­la­nan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın yur­ti­çi ve yurt­dı­şı ge­zi­le­rin­de kul­la­na­ca­ğı ul­tra lüks uça­ğı ey­lü­l­de ge­li­yor. An­cak Air­bus A330-243 CJ mo­del dev­let uça­ğı­nın Er­do­ğa­n’­ın is­te­ği­ne gö­re dö­şe­yen Go­re De­sign Şir­ke­ti­’nin adı da­ha ön­ce bö­cek skan­da­lı­na ka­rış­tı.

Ban­yo­ya bi­le ko­nul­muş

Ka­za­kis­tan, Öz­be­kis­tan, Türk­me­nis­tan ve Ce­za­yir dev­let baş­kan­la­rı­nın da uçak pro­je­le­ri­ni ya­pan şir­ket, 2002 yı­lın­da Çin Dev­let Baş­ka­nı için sa­tın alı­nan Boe­ing 767 ti­pi uça­ğın içi­ni ye­ni­le­di. Çin is­tih­ba­rat ser­vi­si, yap­tı­ğı ara­ma­lar­da uça­ğın fark­lı yer­le­ri­ne yer­leş­ti­ril­miş tam 27 adet din­le­me ci­ha­zı (bö­cek) ve mik­ro­fon bul­du. Bu ci­haz­lar, dö­ne­min Çin Dev­let Baş­ka­nı Ji­yan Ze­mi­n’­in kul­la­na­ca­ğı ban­yo ve ya­tak oda­sı­na bi­le yer­leş­ti­ril­miş­ti. Bu olay Çin ve Ame­ri­ka ara­sın­da dip­lo­ma­tik kri­ze ne­den ol­du. Bu ola­yın ar­dın­dan şir­ket de bü­yük bir pres­tij ve ge­lir kay­bı­na uğ­ra­dı. Şir­ket, Tür­ki­ye­’nin si­pa­ri­şi ver­di­ği dö­nem­de kriz için­dey­di.

Uçak iyice aranmalı

15 Şu­bat 2012’de Air­bu­s’­tan tes­lim alı­nan uçak iç de­ko­ras­yo­nu için AB­D’­nin Tek­sas Eya­le­ti’n­de­ki Go­re De­sig­n’­ın te­sis­le­ri­ne gön­de­ril­di. Nor­mal­de bir yıl için­de bu iş­le­min ta­mam­lan­ma­sı gerekiyordu ama iki bu­çuk yıl­dır bi­ti­ri­le­me­di. Ge­le­cek ay tes­lim edil­me­si bek­le­nen uça­ğın dış bo­ya­sı­nın Tür­ki­ye­’de ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­di. Uz­man­lar, Tür­ki­ye­’de de ben­zer bir kri­zin ya­şan­ma­ma­sı için, ‘baş­kan­lık uça­ğı­nı­n’ Er­do­ğa­n’­ın hiz­me­ti­ne su­nul­ma­sın­dan ön­ce, en ufak vi­da­sı­na ka­dar tek­no­lo­jik ta­ra­ma­dan ge­çi­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti.

Şir­ke­t es­ki ka­rı-ko­ca­ya ait­ti

Ame­ri­kan Go­re De­sign şir­ke­tinin ku­ru­cu­su Jerry L. Go­re… Şir­ke­tin baş­ka­nı ise 2005’te bo­şan­dı­ğı es­ki eşi Kat­he­ri­ne Wal­ters…

(Sözcü)

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.