Ramazan Bayramına 22 gün olmasına rağmen, bayram tatili için uçak bileti alacakların cebi yanacak. 309 liralık tavan fiyat uygulamasına rağmen THY’nin iç hat bilet fiyatları 400 lirayı aştı

 

Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı, ha­va­cı­lık sek­tö­rün­de­ki fa­hiş bi­let fi­yat­la­rı­na dur de­mek için, 2013’ün son çey­re­ğin­de ta­van fi­yat uy­gu­la­ma­sı ge­ti­re­rek, en pa­ha­lı uçak bi­let fi­ya­tı­nı 299 TL’­ye sa­bit­le­miş­ti. Uy­gu­la­ma­nın sü­re­si Ni­san so­nun­da dol­du. Bu­nun üze­ri­ne, Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­’nın bir ara­ya ge­tir­di­ği ha­va­yo­lu şir­ket­le­ri, Ma­yıs ayın­da ye­ni ta­van fi­ya­tın 309 li­ra ol­ma­sı ko­nu­sun­da uz­laş­tı.

 

Fiyatlar tavanı deldi

Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Lüt­fi El­van uz­laş­ma son­ra­sı yap­tı­ğı açık­la­ma­da, kur­da­ki yük­sel­me ve ma­li­yet­ler­de­ki ar­tış se­be­biy­le ta­van fi­yat­ta 10 li­ra­lık ar­tı­şa gi­dil­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Ta­van bi­let uy­gu­la­ma­sı, önü­müz­de­ki dö­nem­de ola­ğa­nüs­tü bir du­rum ol­ma­ma­sı ha­lin­de de­vam ede­ce­k” açık­la­ma­sı­nı yap­mış­tı. Bu­na rağ­men Ra­ma­zan Bay­ra­mı ön­ce­si bi­let fi­yat­la­rı yi­ne va­tan­da­şın ce­bi­ni ya­kı­yor. Özel­lik­le THY’­nin fi­yat po­li­ti­ka­sı ta­van fi­yat uy­gu­la­ma­sı­nın çok üs­tün­de sey­re­di­yor.

 

Bay­ram ta­ti­li bi­let­le­ri şim­di­den alın­sa bi­le İs­tan­bu­l’­dan Bod­ru­m’­a tek ki­şi­lik bi­let fi­ya­tı THY’­de 438 li­ra iken, Pe­gu­su­s’­ta 299, At­las­jet de, 302, Onur Ai­r’­de ise 232 li­ra.

 

Eko­no­mi Bu­si­nes­s’­tan pa­ha­lı!

Ba­zı uçuş­lar­da ise eko­no­mi sı­nıf bi­let­ler, Bu­si­ness Clas bi­let­le­rin fi­yat­la­rı­nı geç­miş du­rum­da. Ör­ne­ğin, İs­tan­bu­l’­dan Ada­na­’ya 25 Tem­mu­z’­da gi­de­cek tek bir ki­şi­nin eko­no­mi sı­nıf bi­le­ti 405 TL’ye kadar çıkarken, ay­nı ta­rih­te Bu­si­ness Class Fi­ya­tı 390 TL. İs­tan­bu­l’­dan Bod­ru­m’­a gi­de­cek bir ki­şi­nin tek gi­diş eko­no­mi sı­nıf bi­let fi­ya­tı 438 li­raya kadar yükseliyor.

 

Ko­nu hak­kın­da gö­rüş­le­ri­ne baş­vur­du­ğu­muz THY ba­sın bü­ro­su ise 309 li­ra­lık ta­van fi­ya­tın tek yön için ol­du­ğu­nu, çift yön için ta­va­nın 618 li­ra ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, THY fi­yat­la­rı­nın ta­va­nı aş­ma­dı­ğı­nı sa­vun­du. Oy­sa ha­ber­de ver­di­ği­miz ör­nek­le­rin ta­ma­mı tek yön fi­yat­la­rın­dan olu­şu­yor.

 

Tavan resmi karar değil!

Bu arada konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ise, tavan fiyat uygulamasının hiçbir resmiyeti olmadığını, tamamen havayolu firmalarının kendi aralarında yaptığı bir anlaşma olduğunu söyledi.

 

373-uçak

 

Enflasyonun 2.5 kat üzerinde

THY’nin bilet fiyatı uygulamasını eleştiren Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, bilet fiyatlarının enflasyonun 2,5 kat üzerinde olduğunu belirterek, bu artışın tüketici haklarına ve ulaşım haklarına aykırı olduğunu söyledi.

 

Turhan Çakar, “TÜİK rakamlarında uçak bilet fiyatları 2013 Haziran ayında 261 TL iken, 2014 Haziran ayında 309,5 TL’ye çıktı. Bir yılda uçak bilet fiyatları yüzde 18,5 arttı. Enflasyonun neredeyse 2,5 katı. Yüzde 150 artmış durumda. Tüketicilerin uçağa binişteki satın alma güçleri düştü. Bu artışlar tüketicilerin istismar edildiğine en büyük örnektir” dedi.

(SÜMEYRA KIRCA – BUGÜN GAZETESİ)

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.