İstanbul 9. İdare Mahkemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na açılan Mimarlar Odası’nın davacı, Şehir Plancıları Odası’nın müdahil olduğu davada “hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemi” oybirliği ile durdurdu.

Davada İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Helikopter İniş Alanı (Heliport) Teknik Altyapı Alanı ve İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli (NİP-34880551) Nazim İmar Planı ile 1/1000 ölçekli (UİP- 34914343) Uygulama İmar Planı’nın; hukuka aykırı olduğu, plan yapılan alanın Kentsel Sit Alanı içerisinde yer aldığı dolayısıyla Koruma Amaçlı plan yapılmaksızın herhangi bir planlamanın yapılamayacağı ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmekte.

Mahkeme savunmaları da değerlendirerek şu şekilde karar aldı;

Bu durumda; dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile plan raporlarının ve koruma bölge kurulunun planlara ilişkin görüşlerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde; uyuşmazlığa konu planların plan onama sınırının kentsel sit alanı dahilinde ve etkileşiminde olduğunun sabit olduğu, hal böyle iken kentsel sit alanı olan yerde yapılan planın yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı olarak hazırlanıp ilgili koruma kurulunun görüş ve onayı da alınmak suretiyle yürürlüğe konulmasının zorunda olduğu, söz konusu koruma planlarının yapılışına ilişkin usul ve esasların ise uyuşmazlığa konu planlardan farklı olduğu gözetildiğinde, kentsel sit alanı dahilinde yapılan işbu davaya konu nazım ve uygulama imar planlarında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 03/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Karar metnini buradan PDF formatında indirebilirsiniz.

Facebook ile Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.