Pazartesi, Haziran 17, 2024

BU HAFTA İLK 5 HABER

Benzer Haberler

KÜÇÜK ZABİT MAKİNİSTLER – GEDİKLİ PİLOTLAR – HAVACI ASTSUBAYLAR

23 Nisan 1926 tarihinde İstanbul, Yeşilköy’de Tayyare Makinist Mektebi açıldı. Yeşilköy’de tayyare Makinist Mektebinin açılmasını bizzat dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak istemiş, açılacak okulun da Ankara’da değil, İstanbul Ayastefanos’ da (Yeşilköy) terk edilmiş durumdaki eski hava okulunun kullanılmasını emretmiştir. Okulun burada kurulmasının tek sakıncası, Lozan Antlaşması gereği boğazların 15 km. etrafına askeri tesis yapılamıyor olması idi. Okulun sivil olması gerekiyordu, Türk Tayyare Cemiyeti’ne (T.Ta.C.) bağlı bir oluşumla birçok sorun aşılmış oldu. Ayrıca okulun yönetiminde görev alacak olan subaylar da sivil görev yapacaklardı. Bunlar Okul Müdürü Yarbay Salim (İlkuçan) ve Müdür Yardımcısı Yüzbaşı Avni (Okar) idi.

Tayyare Makinist Mektebinden ilk iki yıl 200 öğrenci eğitim aldı. Bu öğrencilerden iki yılda 172 kişi makinist olarak mezun oldular. 15 Eylül 1928 tarihinden sonra makinist okulunun giderleri yine eskisi gibi T.Ta. C. tarafından karşılanmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığına bağlı “Yeşilköy Hava Gedikli Küçük Zabit Makinist Mektebi” adı ile eğitime devam etti. Eğitim süresi iki yıla çıkartılan okuldan astsubay makinistler mezun olmaya başladı. 1935 yılına kadar İstanbul’da eğitime devam edildikten sonra, 2 Eylül 1935 tarihinde okul Eskişehir’e alındı. Bu gelişmeden sonra Fransız öğretmenler ülkelerine döndüler. Bu tarihten sonra eğitim Türk öğretmenler tarafından verilmeye devam edildi.

SALİM İLKUÇAN’IN KONUŞMASI;

23 Nisan 1926 tarihinde İstanbul / Yeşilköy’de açılan “Tayyare Makinist Mektebi’nin ilk Müdürü Salim İlkuçan’ın öğretim yılı içerisinde yaptığı bir konuşma.

Memleketimizin tayyare makinistine ne kadar muhtaç olduğu Harbi Umumiyi takaddüm eden seneler zarfında nazari dikkati celp etmiş ve Mösyö Degois isminde bir muallimin yanında bir-iki tayyare makinisti yetiştirilmeye başlanmıştı. Harbi Umumi senelerinde bu ihtiyaç daha mübrem bir şekle girdi. Almanya’ya tayyare makinistliği tahsil etmek için gençler gönderildi. Oradan Türkiye’ye muallimler celp edildi. İstiklal Harbini müteakip Hava Kuvvetleri Müfettişliği tarafından idare edilen kurslarla bu sahada da esaslı adımlar atıldı. Fakat Tayyare Cemiyeti teşekkül edildikten sonra bizi artık sağlam tedbire müracaat zarureti karşıladı. Bu zaruret Tayyare Makinist Mektebini doğurdu.

Tayyare Cemiyeti, mektebi tesis ederken Fransa Tayyare Makinist Mektebini örnek ittihaz etti. Fransa’dan bir talim heyetini getirtti ve mektep 23 Nisan 1926’da Yeşilköy’de başladı.

Tayyare Makinist Mektebini, mübalağa hissinden tamamıyla azade olarak askeri tedris yuvası diyebiliriz. Mektebin yüz talebesi vardır. Bu talebe en son sistem usul ve vesaitle yetiştirilmektedir. Bina bir dershane, bir yatak koğuşu, bir yemekhane ve bir hamamdan mürekkeptir. Bundan başka mektep, mükemmel bir motor atölyesi ile bir tesviye ve demirhaneye ve altı tayyarelik bir kurma hangara maliktir. Atölyeler tamamen asri vesaitli fenniye ile mücehhezdir.

Bu sene ilk semeresini verecek olan Tayyare Makinist Mektebi hem Türk tayyareciliğini, hem de büyük bir ihtimamla işlenmeye muhtaç olan memleketimizin makinecilik sahasını ilim ve fenle mücehhez ansırla takviye edecek ve mektep, iktisadi inkılâbımızın bir yardımcısı olacaktır.”

Türk Tayyare Cemiyeti

Makinist Mektebi Müdürü

Salim (İlkuçan)

GEDİKLİ HAZIRLAMA OKULLARINA ÖĞRENCİ ALIMI;

Türk Tayyare Cemiyeti olarak, havacı makinist yetiştirilmesi 1926 -1928 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. 1928 yılından sonra okulun tüm masrafları yine T.Ta.C. tarafından karşılanmaya devam edilmiştir. Yönetimi ise tamamen Hava Kuvvetleri tarafından yapılmıştır. Bu T.Ta.C.’nin havacı küçük zabit yetiştirilmesi için ilk desteğidir. İkinci destek ise 1938 yılında Türk Hava Kurumu olarak devam eder.

1938-1939 dönemi olarak Hava Kuvvetlerine yetiştirilmek üzere Gedikli Hazırlama Okulu açılmıştır. Önce sağlıklı olmak gerekmektedir. Uçuş derslerinde başarılı olanlar pilot olarak görevlerine devam edeceklerdir. Uçuştan ayrılanlar isterler ise yardımcı sınıflardan birinde çalışmak için eğitimden geçirileceklerdir. Ayrıca sadece yardımcı sınıflarda görev yapacak gedikli öğrencilerde eğitim alabileceklerdir.

Bu öğrencilerden, 16-18 yaşlarında ortaokul mezunu olanlar asil ve 18-20 yaşlarında olanlarda yedek olarak alınmışlardır. 16-18 yaş grubundakilerden yetenekli olanlar pilot olarak yetiştirileceklerdir. Pilotluktan ayrılanlar ve yedekler makinist, atıcı, telsizci, bombacı, fotocu ve silahçı olarak yetiştirileceklerdir.

Ayrıca; Planör “C” brövesi sahibi gençler lise mezunu iseler, yedek subay olarak orduda askerlik yapabiliyorlar. Planör “C” brövesi sahibi gençler lise mezunu iseler Hava Harp Okuluna sınavsız girebiliyorlar. Planör “C” brövesi sahibi gençler ortaokul mezunu iseler hava gediklisi olabiliyorlar. Hava gediklisi eğitimleri THK’ya ait Ankara/ Etimesgut ve Eskişehir / İnönü tesislerinde gerçekleştirilmektedir. Başlangıç nazari eğitimleri ise THK Genel Merkezi arkasındaki Türkkuşu Okulunda (TKO) verilmektedir. Bu okul içerisinde öğrencilerin kalabilecekleri yatakhaneler de mevcuttur.

27 MART 1940 GENELKURMAY BAŞKANI FEVZİ ÇAKMAK ZİYARETİ;

Ulus Gazetesi muhabirinin kaleminden;

“ Etimesgut meydanındayız, Mareşal burada da gedikli talebeleri teftiş ediyor. Arkada sayısız tayyareler muntazam bir dizi içerisinde. Vazife başı emri üzerine bir koşuşma oluyor ve birden birçok tayyarenin motorları homurdanmaya, pervaneler havalanmak için çırpınmaya başlıyorlar. Tayyarelerin bir kısmı havalanmış vaziyettedir. Mareşal kanatlı gençliğin gayretlerini ve çevik hareketlerini memnun seyrediyor. “Hepsi aslan gibi çocuklar” diyor.

Genelkurmay Başkanı Türkkuşu’nda şu söylevi yapıyor;

Arkadaşlar, bu gün yaptığım teftişten ve Türk Hava Kurumunun göklere hâkim bir gençlik yetiştirmek yolundaki mesaisinden çok memnunum. Gerek sizin gibi genç, dinç vatan evlatlarının gösterdiği gayrete, öğretmenlerinizin sarf ettiği hizmete ve gerek kurumun vatan müdafaası yolunda verdiği emeğe bilhassa müteşekkirim. Girdiğiniz yol, şeref ve kahramanlık yoludur. Burada gösterdiğiniz gayreti gideceğiniz hava okulunda ve hava ordusunda da göstereceğinizden eminim. Memleketin selameti havacılığımızın çok kuvvetli olmasına bağlı bulunduğu için sizden beklediğimiz hizmetler çok büyüktür. Asil bir millete mensup olduğunuzu düşünerek gayretinizi tazif edeceğinize eminim. Bugün gördüklerime nazaran Türk Hava Kurumunun Gedikli hazırlama yuvasının verdiği ve vereceği hâsıla, bizim memleketin hava müdafaasının kuvvetli bir zamanıdır. Arzu ve talebim hepinizin istikbalin birer hava kartalı olmanızdır.

Türk Hava Kurumu Başkanına teşekkür eder, Muvaffakiyetler dilerim. Allahaısmarladık.”

Genelkurmay Başkanının bu ziyaretinden üç gün sonra, otuz Mart Gedikli hazırlama okulunun ilk mezunları Ankara-Ulus Atatürk Anıtına çelenk bırakırlar ve saygı duruşunda bulunurlar.

TÜRK HAVA KURUMUNUN 8. KURULTAY GÖSTERİLERİ, 7 HAZİRAN 1942 ETİMESGUT;

Türk Hava Kurumunun yapılmakta olan 8. Büyük Kongresi etkinlikleri kapsamında, 7 Haziran 1942 tarihinde Türkkuşu tesislerinde hava gösterileri düzenlenir. Aynı günlerde Türkkuşunda eğitim almakta olan hava gediklileri de gösterilere katılırlar. Ulus Gazetesinde çıkan haberden bir bölüm gediklilerden şöyle bahseder.

“ Bundan sonra geniş meydana gedikli hazırlama yuvasının genç ve zinde talebeleri çıkmış, tayyarecinin birinci vasfı olan çeviklik, atiklik ve yılmazlık meziyetlerini bir kere daha ispat eden canlı beden hareketleri yapmışlardır. Değerli öğretmenleri İlyas Sınal’ın yetiştirdiği bu çocuklar seyircilerin hararetli ve içten alkışlarını toplamışlardır.”

THK 8. BÜYÜK KONGRE TUTANAKLARINDA HAVA GEDİKLİLERİ ( 5-8 Haziran 1942);

1939 tarihinde yetiştirilmesine başlanan hava gediklilerine 1940 -1942 yılları arasında, 2.407 hava gediklisi daha ilave edilmiştir. Alınan gediklilerden 1.718 tanesi tayyare alaylarına, Eskişehir Hava Okuluna, Kayseri Tayyare Fabrikasına telsizci, bombardımancı, fotoğrafçı, muhabereci, teknik eleman, oto makinisti olarak dağıtılmıştır. 288 gedikli de pilot olarak yetiştirilmiştir.

Yetişmiş gedikli pilot sayısı 312, diğer gedikli sayısı 1.790’ı bulmuştur.

GEDİKLİ’YE

Ayakta gömülmekten farksız duruşun; yürü!

Yılma ki düzlük yakın, sonu yokuşun; yürü!

Kulağının dibinde vızlasın kurşun; yürü!

İleri biraz daha, biraz daha ileri!

 

Boşluklar andırırken bir gümüş çağlayanı;

Göster geridekine ilerden çağıranı;

Bir parça sendelemen birden açar aranı;

İleri biraz daha, biraz daha ileri!

 

Kanadın gedikleri kapatıp bağlayacak;

Gökler ırmaklar gibi yanında çağlayacak;

Belki ardından anan, yavuklun ağlayacak;

Sen dönme, onlar gelsin; sen; ileri, ileri!

 

Terini silmek için mendil olsun her bulut.

Mehtabı öp uzan da; el uzat, güneşi tut!

Çürümüş kıymetleri toprakta bırak, unut!

İleri, biraz daha; biraz daha ileri’

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

 

 

  ALMANYA’DA EĞİTİME GİDEN ASTSUBAY

Uçak motor teknisyeni astsubay kıdemli çavuş Mustafa SUNGAR Almanya’da FuckeWulf 190 uçaklarının bakım eğitimlerini tamamlamıştır.

CUMHURBAŞKANI İSMET İNÖNÜ’NÜN GEDİKLİ PİLOTLARI ZİYARETİ (9 EKİM 1944);

Arkadaşlar;

Bugün yapmış olduğum teftişten ve Türk Hava Kurumunun göklere hâkim bir gençlik yetiştirme yolundaki mesaisinden çok mutluyum. Gerek sizin gibi genç, dinç vatan evlatlarının gösterdiği gayrete, öğretmenlerinizin sarf ettiği hizmete ve gerek kurumun vatan müdafaası yolunda verdiği emeğe bilhassa müteşekkirim.

Girdiğiniz yol, şeref ve kahramanlık yoludur. Burada gösterdiğiniz gayreti gideceğiniz hava okulunda ve hava ordusunda da göstereceğinizden eminim. Memleketimizin selameti havacılığımızın çok kuvvetli olmasına bağlı bulunduğu için, sizlerden beklediğimiz hizmetler büyüktür. Asil bir millete mensup olduğunuzu düşünerek gayretinizi tazif (bir kat daha arttırmak) edeceğinize eminim. Bugün gördüklerime nazaran Türk Hava Kurumunun Gedikli Hazırlama Yuvasının verdiği ve vereceği hâsıla (sonuç), bizim memleketin hava müdafaasının kuvvetli bir zamanıdır. Arzu ve talebim, hepinizin istikbalin birer hava kartalı olmanızdır.

Türk hava Kurumu Başkanını tebrik eder, muvaffakiyetler dilerim.

İsmet İNÖNÜ

Cumhurbaşkanı

KONGRE TUTANAKLARINDA HAVA GEDİKLİLERİ;

Gedikli hazırlama yuvası Eskişehir Hava Okuluna 1945 yılında 31 pilot vermiştir. 1946 yılında ise verilen gedikli pilot sayısı 33’tür. Gedikli hazırlama yuvası iki yılda, istekliler arasında seçtiği ve yetiştirdiği 98 gedikli uçak makinisti, 91 telsizci ile 19 teknik elemanı askeri hava birliklerine göndermiştir.

1947 yılında İnönü kampında gelen amatörlerle gedikliler arasından seçilen 55 gence paraşütçülük öğretilmiş ve bröve verilmiştir. THK paraşütçüleri 29 Ekim 1947 Cumhuriyet Bayramında Ankara’da yapılan gösterilere katılarak halk tarafından heyecan ile karşılanan paraşüt atlayışları yapmışlardır.

Gedikli hazırlama yuvasında 1947 – 1948 yılları içinde şu verimi elde etmişti.

Yuvaya girmek isteyenlerden 443 kişi sağlık nedenleri ile yuvaya kabul edilmemiştir.

AHMET GÜNGÖR, EMEKLİ PİLOT ASTSUBAY;

…Aradan çok geçmeden 1939 yılının elektrikli aylarında Edremit Türk Hava Kurumunun tavassutu ile hep beraber Türkkuşu Havacılık Okuluna gönderildiğimiz kıymetli meslektaşım ki bu vakadan dört sene sonra bir gece uçuşunda iken Eskişehir, Yıldıztepe civarına düşerek şehit olmuştu…

…İkinci Dünya Harbini gören ve içine girmediğimiz halde içindeymiş gibi yaşayan biz eski muharipler, Türk Hava Kurumunun bizleri yetiştirmekle neler kazandığını ve memlekete ne kahramanlar kazandırdığını pek ala biliyoruz.Edremit Türkiye’nin hiçbir kazasına mahzar olmayacak hatta pek çok vilayetimize de nasip olmayan genç elemanları yetiştirdi ve Türk ordusuna hediye etti. Biz bu kahramanlarımızla ne kadar övünsek gene azdır.

GENELKURMAY BAŞKANININ TEBRİK MESAJI;

Türk Hava Kurumu Başkanlığına 14 Nisan 1948

14 Nisan 1948 günü Etimesgut meydanında yaptığım bir denetleme münasebetiyle Türk Hava Kurumunun havacılık okulunu da gördüm.

Hava Kuvvetlerimize Gedikli hazırlayan bu müessesede gördüğüm modern çalışma intizam ve temizlikten dolayı çok mütehassıs oldum. Başta zatı aliniz olmak üzere bütün ilgililere teşekkür ederim.

Genelkurmay Başkanı

Salih OMURTAK

1948 YILI GEDİKLİ PİLOT YETİŞTİRME ÇALIŞMALARINDAN DETAYLAR;

· 1948 yılında gedikli yetiştirilecek adayların 1 Eylül 1948 tarihinde THK Etimesgut Hava Dairesi Genel Müdürlüğüne sevk edilecektir.

· Sevk ile gelen adayların dosyalarında bulunması gereken evraklar;

1. Başvuru dilekçeleri.

2. Aşı kâğıdı.

3. Evli-Bekâr ilmühaberi.

4. Nüfus tezkeresi.

5. İyi huy kâğıdı.

6. Noter senedi.

· Adayların yollukları il ve ilçelerdeki THK şubelerince ödenecektir.

· Adaylara günlük 2 lira harcırah verilecektir.

· Tren ücreti olarak 3’üncü mevki olarak ödenecektir.

· THK Etimesgut Hava Dairesi nezaretinde 1 Eylül- 27 Ekim tarihleri arasında eğitimlerini gerçekleştiren öğrenciler, 31 Ekim 1948 tarihinde tren ile Türkkuşu öğretmeni Cemalettin AYTAŞ kumandasında Eskişehir’e gönderilmiştir.

· 2 Kasım 1948 tarihinde Gedikli öğrencilerin Hava Hastanesinde muayeneleri yapılmıştır.

· Eskişehir Hava Hastanesi, Gedikli pilot adaylarının sağlık kontrolleri için kullanılan röntgen filmlerinin bittiğini, acilen THK tarafından satın alınarak gönderilmesini ister.

· Adaylarda aranan yaş, boy ve kilo kontrolleri Hava Hastanesinde tekrar kontrol edilmiştir.

1. Yaş 15 / Boy 1,57 / En az kilo 44

2. Yaş 16 / Boy 1,59 / En az kilo 49

3. Yaş 17 / Boy 1,61 / En az kilo 51

4. Yaş 18 / Boy 1,63 / En az kilo 55

5. Yaş 19 / Boy 1,65 / En az kilo 57

· 13 Temmuz 1948 tarihinde yalnız uçuşunda gedikli öğrencilerden 7 numaralı Selahattin ERKÖSE (Yazarın notu; Ünlü bestekâr Selahattin Erköse olabilir mi? Araştırmaya devam ediyorum.) uçuş kaidelerine aykırı bir şekilde iniş yaptığısırada tayyareyi yere çapraz oturtmak suretiyle 46 numaralı Magister tayyaresini kırmıştır. Talebeye bütün arkadaşları muvacehesinde ihtar cezası verilmiş ve aynı halin tekerrüründe uçuştan çıkarılacağı bildirilmiştir.

· 22 Temmuz 1948 tarihinde 26 No’lu Magister tayyaresini değişen rüzgâr nedeni ile öğrenci gedikli pilot Hulki ÖZER iniş takımları ve pervane uçlarını kırmıştır.

· 29 Temmuz 1948 tarihinde 4 gedikli pilot adayı kabiliyetsizliklerinden dolayı uçuştan ayrılmışlardır. Ayrılan adaylardan Durmuş TAŞKIN ve Rahmi GÖKÇE telsiz makinisti kursuna gönderilmiştir. Ahmet KALEM ve Ruhi SARI ise oto makinisti eğitimi için derslere başlatılmıştır.

1948 yılı Gedikli pilot yetiştirilmesi için radyo ve gazetelerde ilanlar verilmiştir. Başvuruların artması üzerine THK şubelerinde başvurular ile ilgili sıkıntılar yaşanmıştır. Şubelerden kaynaklı bazı gecikmeler nedeni ile de eğitime alınamayan öğrenciler olmuştur. Bu nedenlerden kaynaklı Genelkurmay Başkanlığı THK Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonrası 1949 yılı itibari ile başvuru işlemlerinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılmasına karar vermiştir. Bu kararı THK Başkanı Gümüşhane Milletvekili Şükrü SÖKMENSÜER tüm THK Şubelerine bildirmiş, yapılacak başvuruların 1949 yılı başından itibaren Askerlik Şubelerine olacağını önemle hatırlatmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı 9 Aralık 1948 tarihinde, kadro mülahazasıyla (Düşünce – görüş) gedikli pilot yetiştirilmesinden vazgeçmiş olduğundan gedikli hazırlama yuvasının faaliyetlerine son verilmiştir. THK 1949 yılı itibari ile Kara Kuvvetlerine ait topçu subaylardan pilot yetiştirilmesi eğitimlerine başlamıştır.

HAVA KUVVETLERİ PİLOTUNDAN, TÜRKKUŞU ÖĞRETMENLERİNE;

Uçmak arzusu ile yanan bir kalple İnönü kampına katıldığım zaman henüz genç ve tecrübesiz bir öğrenci idim. Tahsilimi doğduğum şehirde yapmış, günlerimi ana ve baba ocağında geçirmiştim. Kampa gelişimi takip eden ilk günlerde kamp binasının önündeki geniş sahanın çimenlerine uzanıp semadaki yıldızları seyrederken, kendimi kimsesiz ve yalnız hissediyordum. Fakat bu düşüncelerim, uçuş öğretmenim olan sizleri yakından tanıdıktan sonra bir anda zihnimden kayboldu. Bir hafta sonra da, ufak bir öğrenci grubu arasında uçuş postanıza katıldığım zaman, üzüntülerimi ve sılayı tamamen unuttum.

O andan itibaren koruyucu ve teselli edici varlığınız altında artık uçuştan başka hiçbir şey düşünemez olmuştum. Sizler bizim hem öğretmenimiz, hem de birer ağabeyimizdiniz. Sabahın erken saatlerinde kalkıyor, uçmayı öğrenmek yolunda bizlerle beraber çırpınıp yoruluyordunuz. Senelerden beri uçmanıza rağmen dinç, ateşli ve istekli idiniz.

Kısa bir zaman zarfında yavaş yavaş kanatlanarak göklere yalnız kanat açmayı öğrendik. Motorsuz tayyarelerle (Planör) uçuşumuza müteakip vazifeniz yine de sona ermemişti. Bu sefer de motorlu uçaklar ile nasıl uçulacağını öğretmeye başladınız. Tayyarelere intibakımızı sağlamak gayesi ile tekrar soğuk ve kar demeden aylarca yılmadan çalışıp durdunuz.

Büyük emek ve fedakârlığınız sonucu bizler şimdi, Türk Hava Kuvvetleri’nin birer çelik kartalı haline geldik. Yurdun engin semalarında korkusuzca uçuyor ve vatan göklerinin muhafazası uğrunda canımızı seve seve vermeye ant içmiş bulunuyoruz. Uçmak gibi, cesareti de ilk defa sizlerden öğrendik. Herhalde siz öğretmenlerimiz de bizleri yetiştirmekten dolayı haklı olarak büyük bir gurur duyuyorsunuzdur.

Sayın Türkkuşu öğretmenlerim! Sizlerden ayrılalı uzun bir zaman olmasına rağmen, aranızda geçirdiğimiz zevkli ve heyecanlı günlerin tatlı hayali, düne ait birer hatıra gibi, hala taptaze bir halde ve sizlerle birlikte kalplerimizde yaşıyor.

Öğretmenlerim! Şurada şunu da açıkça belirtmek isterim ki, her gördüğümüz yerde elimizi kaldırıp sizleri selamlarken bunun, kalplerimizden kopup gelen derin ve büyük bir sevgi ve saygının işareti olduğudur.

Uçmak arzusunu duyan her Türk gencine uçma sevgisini ve tekniğini aşılayan ve sonrada onları göklere kanat açmasını öğreten sizler, fedakârlık, vefa ve cesaretin birer sembolüsünüz. Burada sizleri bir kere daha hürmet ve sevgi ile selamlarım.

Hv. Pilot. Kd. Bçvş.

Nusret SARIYILDIZ

Küçük zabit makinistler ve gedikli pilotlar konusu uzun süredir araştırmalarımda önemli bir yer tutuyordu. Aslında bu konunun çok daha geniş anlamda araştırılması ve irdelenmesi gerekmektedir. Yeterli kaynaklara ulaşılabilse kitap haline getirilebilecek bir büyüklüğe de sahiptir. Görsel anlamda birçok materyal olmasına karşın yazılı kaynak eksikliği oldukça fazladır. Gedikli pilot yetiştirilme tarihleri ile ikinci dünya savaşı tarihleri arasında bir bağ kurulması gerektiğini düşünerek, yazının bu bakış açısından da değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Umarım bu araştırmam ile benden beklenti içinde olan meslektaşlarıma verdiğim sözü bir nebze olsun tutabilmişimdir.

Hava Kuvvetlerinin ve Türk Hava Kurumunun bir parçası olmaktan gurur duyarak, tüm küçük zabitleri, gediklileri, astsubayları rahmet, saygı ve sevgiyle selamlarım.

Yaşasın Türk havacılığı.

 

Mustafa KILIÇ

Havacılık Tarihi Araştırmacısı-Yazar

sontayyareci @gmail.com

Facebook ile Yorum Yapın

ÇOK OKUNANLAR