Cuma, Haziran 14, 2024

BU HAFTA İLK 5 HABER

Benzer Haberler

HİTİT Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.’nin Olağan Genel Kurulu 26 Nisan’da yapılıyor

HİTİT’in 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 10:00’da Şirket merkezinde yapılacak.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Şirketimizin 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26.04.2023 tarihinde Çarşamba günü, saat 10:00’da, “Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469 Maslak/ Sarıyer/İSTANBUL“ Şirket merkez adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi”ne kaydolmaları gerekmektedir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.hititcs.com adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir.
Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun https://www.mkk.com.tr adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.
Şirketimiz 2022 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantısı’ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.hititcs.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

*

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP)yapılan açıklamada “,PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 58.544.791 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 193.721.837 TL net dönem kârı elde etmiştir.” denildi.

Kâr payı dağıtılmayacak

Açıklamanın devamında, “Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası’nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı ve finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2022 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasının 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

 

Facebook ile Yorum Yapın

ÇOK OKUNANLAR